Sopimusehdot

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Grafiveran ja tilaajan väliseen kauppaan graafisen suunnittelun ja kuvituksen piiriin kuuluvissa tehtävissä, elleivät osapuolet ole yhdessä toisin sopineet.

1 Sopimus

1.1 Myös suullisesti, sähköpostilla tai viestillä tehty sopimus on lainvoimainen ja sitova. Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy saamansa kirjallisen tarjouksen joko suullisesti tai sähköpostilla/viestillä. Sopimus syntyy myös siinä tapauksessa, jos voidaan osoittaa että tilaus on tehty molemminpuolisessa yhteisymmärryksessä.

1.2 Sopimusta ei synny, jos asiakas ei hyväksy tai vastaa tarjoukseen. Mikäli työ on jo aloitettu ja asiakas haluaa perua sopimuksen, veloitetaan jo tehty työ asiakkaalta.

2 Toimeksianto

2.1 Asiakas on velvollinen antamaan täydelliset tiedot tilatun teoksen käyttötarkoituksesta sekä sille asetetuista taiteellisista, mainonnallisista tai erityisistä ammattiteknisistä vaatimuksista.

2.2 Asiakkaan on toimitettava kaikki tarvittavat tiedot tekijälle sovitussa ajassa ja muodossa. Mikäli tämä laiminlyödään, on tekijällä vastaavasti oikeus saada muutos aikatauluun ja/tai korvaus tämän mahdollisesti aiheuttamasta lisätyöstä.

2.3 Kaikki asiakkaalta tuleva aineisto tulee lähettää oikoluettuna ja tarkistettuna sekä siististi jäsenneltynä ja järjestettynä, ellei sisällöntuotannosta tai oikolukemisesta sovita erikseen. Asiakas vastaa itse tuottamastaan sisällöstä, asiasisällön oikeellisuudesta, käyttö- ja tekijänoikeuksista sekä lainmukaisuudesta. Mikäli tekstiä aineistoa joudutaan muokkaamaan, laskutetaan siitä tuntihinnaston mukaisesti.

3 Luonnokset

3.1 Luonnoksien määrä mainitaan ennen työn aloitusta. Ellei toisin mainita, luonnoksia toimitetaan asiakkaalle 3 kertaa.

3.2 Asiakkaalta voidaan laskuttaa, jos työtä joudutaan muuttamaan enemmän kuin 3 kertaa. Mikäli muutos johtuu Grafiveran vastuulla olleesta virheestä, ei asiakasta laskuteta.

3.3 Asiakkaalle esitetään tapauskohtaisesti eri vaihtoehtoja rakenteesta ja ulkoasusta. Asiakkaan hyväksyttyä luonnoksen, on se molempia osapuolia sitova. Jos muutoksia rakenteeseen tai ulkoasuun lopullisen luonnoksen hyväksymisen jälkeen kuitenkin tarvitsee tehdä, työ veloitetaan tuntiperusteisesti.

2.4 Kun tekijä on luovuttanut luonnoksen toimeksiantajalle, sitä ei saa ilman hänen suostumustaan julkaista tai käyttää muulla tavoin.

2.5 Luonnoksia ei saa luovuttaa ulkopuolisille.

3.4 Mikäli toimeksiantaja haluaa tehdä luonnokseen muutoksia tai kehittää sitä, on siihen oikeus vain tekijällä itsellään tai hänen valtuuttamallaan henkilöllä.

4 Laskutus

4.1 Laskutus tapahtuu kahdessa erässä, ellei toisin sovita. Ensimmäinen erä (50 %) laskutetaan tilauksen alussa, loput tilauksen valmistuttua. Ensimmäinen osa laskusta lähetetään oletuksena sähköpostitse heti, kun työ alkaa. Loppulasku lähetetään samaan aikaan valmiin tuotteen toimittamisen kanssa. Mikäli summa on alle 300 €, tapahtuu laskutus yhdessä osassa. Ilmoitathan, mikäli tarvitset laskun paperisena!

4.2 Perustuntihinta on 50 €, jonka mukaan laskutetaan tuntiperusteiset työt ja tarjoukseen kuulumattomat työt. Tarjouspyynnön pohjalta lasketaan tarjous arvioidun työmäärän ja perustuntihinnan perusteella. Tilauksen ulkopuoliset työt, lisäluonnokset ja Grafiverasta riippumattomat muutokset laskutetaan tuntihinnan mukaisesti. Mikäli tilaus peruuntuu tai keskeytyy asiakkaan puolelta, jo laskutettua ei palauteta ja jo tehdystä työstä laskutetaan tuntihinnan mukaisesti.

4.3 Jos työ suoritetaan tarjousperusteisesti, tarjouksessa määritellään siihen sisältyvät tilatut tuotteet tai palvelut. Tarjoukseen kuulumaton työ tai tuotteet laskutetaan tuntihinnoitteluun perustuen.

4.4 Asiakkaan on maksettava palkkio tekijälle sovitun maksuaikataulun mukaisesti tai jos aikataulusta ei ole sovittu, viimeistään kun työ luovutetaan toimeksiantajalle. Laskun ensimmäinen erä tulee maksaa ennen kuin valmis tuote toimitetaan, ellei toisin ole sovittu.

4.5 Jos toimeksianto edellyttää matkustamista tai tavara-/materiaalihankintoja, voidaan nämä laskuttaa asiakkaalta. Kuluista sovitaan asiakkaan kanssa ja ne lisätään tarjoukseen tai loppulaskuun.

4.6 Tilatusta ja toimitetusta hyväksytyn luonnoksen mukaisesta valmiista aineistosta on maksettava täysi palkkio riippumatta siitä, käytetäänkö sitä vai ei. Jos asiakas keskeyttää työn tekijästä riippumattomasta syystä ennen valmistumista, on tekijällä oikeus koko sovittuun ja lisätyötuntien palkkioon

4.7 Tekijällä on oikeus laskuttaa kiirelisää tai viikonloppulisää, mikäli joutuu työn luonteen vuoksi työskentelemään viikonloppuisin. Kuitenkin enimmäislisä, jota kiireen tai aikataulun vuoksi voidaan laskuttaa, on 25 % kokonaissummasta.

5 Toimitus

5.1 Työn lopullinen vedos toimitetaan sovituissa formaateissa asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

5.2 Internetsivut julkaistaan palvelimella ja sovitaan tapauskohtaisesti tavasta toimittaa muut tarvittavat tiedot ja tiedostot.

5.3 Painotuotteiden ollessa kyseessä painokelpoiset PDF-tiedostot lähetetään sähköpostitse asiakkaalle tai asiakkaan niin halutessa toimitetaan suoraan painoon.

6 Vastuu

6.1 Työ hyväksytetään asiakkaalla ennen julkaisemista/painamista. Asiakas siis vastaa hyväksymisen jälkeen mahdollisista virheistä. 

Tarkista siis sinulle lähetetyt luonnokset huolellisesti!

6.2 Mikäli virhe liittyy painamiseen, asiakkaan tulee olla yhteyksissä suoraan painoon.

6.3 Mikäli tekijä ei tee tilattua toimeksiantoa tai aikataulu viivästyy olennaisesti tekijästä johtuvasta syystä, on asiakkaalla oikeus saada kohtuullinen alennus palkkiosta.

7 Tekijänoikeudet

7.1 Tekijänoikeudet säilyvät tekijällä, joka on oikeutettu käyttämään tuottamaamme aineistoa referenssinä omilla kotisivuillamme, mediassa, sosiaalisessa mediassa ja muussa markkinointimateriaalissa. 

7.2 Kun teos saatetaan yleisön saataviin, on tekijän nimi ilmoitettava sillä tavoin kuin on hyvä tapa ja kyseisen alan ammattikäytäntö vaatii. Teosta ei saa saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai omalaatuisuutta loukkaavalla tavalla tai loukkaavassa yhteydessä.

7.3 Saatuaan täyden korvauksen tekemästään työstä, tekijä luovuttaa asiakkaalle oikeuden valmistaa teoksista kappaleita ja saattaa yleisön saataviin siinä laajuudessa, josta on sovittu. Oletusarvoisesti asiakkaalla on oikeus käyttää tekijän tekemää työtä Suomessa, ainoastaan mainitun henkilön, yrityksen, yhdistyksen tai yhteisön tarkoituksiin, vain alkuvaiheessa sovittuun tarkoitukseen ja vain alkuvaiheessa sovitussa laajuudessa. Muissa tapauksissa käyttöoikeuksista sovitaan osapuolten kesken. 

7.4 Asiakkaalla ei ole ilman tekijän suostumusta oikeutta luovuttaa teoksen sovittua käyttöoikeutta eteenpäin kolmannelle osapuolelle.

7.5 Ilman tekijän hyväksumistä teosta ei saa käyttää muun kokoisena, muissa väreissä tai muutoin muutettuna kuin oli sovittu, lukuun ottamatta pieniä korjauksia ja kopioimismenetelmän vaatimia poikkeuksia. Mikäli tuotetta ei sovitun käytön jälkeen hävitetä kokonaan, on alkuperäiskappale on palautettava tekijälle, mikäli sovittu käyttö päättyy, virheettömänä eikä siihen saa tehdä mitään korjauksia.

7.6 Tekijällä on oikeus vaatia nähdä koevedos työstään mikäli sitä käytetään uudelleen, oli siihen tehty muutoksia tai ei. 

7.7 Kaikki kuvitusoriginaalit sekä luonnokset että valmiit aineistot ovat tekijän omaisuutta ellei toisin ole sovittu. Kuvitusoriginaalien omistusoikeuden luovutuksesta on kussakin tapauksessa maksettava eri palkkio.

7.8 Tekijänoikeus teoksiin kuuluu tekijälle. Teosten tekijänoikeudet ovat voimassa 70 vuotta tekijän kuoleman jälkeen ja tavallisten valokuvien osalta 50 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona kuva valmistettiin. Mikäli tilaaja loukkaa tekijän tekijänoikeuksia, on tekijällä oikeus vaatia teosten käytön välitöntä lopettamista sekä esittää asiakkaalle kaikki tekijänoikeuslain mukaiset vaatimukset loukkauksen johdosta.

8 Muuta

8.1 Tekijällä on oikeus halutessaan saada teoksesta ilmaiseksi sovitun mukainen määrä tekijän kappaleita, joita tekijä saa vapaasti käyttää työnäytteinä portfoliossa, näyttelymateriaalina, kilpailuissa ja muussa tarkoituksessa. Tekijällä on oikeus julkaista teoksia omilla nettisivuillaan.


8.2 Tekijällä on oikeus käyttää alihankkijaa tehtävän suorittamiseen. Tekijä vastaa alihankkijan työstä asiakkaalle.

8.3 Mikäli toinen sopimuksen osapuolista rikkoo sopimusta olennaisesti, on toisella osapuolella oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta välittömistä vahingoista. Vahingonkorvaus voi kuitenkin olla enintään verottoman toimeksiannon suuruinen.